CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỌC THUẬT VÀ CÁC CƠ CHẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tác giả Phạm Thị Hương (Đại học sư phạm TP HCM) và Nguyễn Hữu Cường (Đại học Tôn Đức Thắng) vừa qua đã công bố nghiên cứu với đề tài “Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: the Vietnamese case” trên tạp chí Quality in Higher Education. Đây là tạp chí thuộc Q1 Scopus (Citescore 1.8) và được ESCI chỉ mục.

Trong hơn hai thập kỷ, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, từ việc xây dựng các tiêu chuẩn công nhận các cơ sở đào tạo, thí điểm quy trình, sửa đổi tiêu chuẩn đến ban hành một bộ tiêu chuẩn mới tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện một vòng đánh giá với đầy đủ tiêu chuẩn. Việt Nam vẫn tiếp tục thí điểm tính hiệu quả của các cơ quan kiểm định. 

Tranh: Dasha F./Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Do đó, việc phát triển cách tiếp cận đảm bảo chất lượng ở Việt Nam được coi là vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai và là một vấn đề chủ chốt trong quá trình đổi mới giáo dục. Dựa trên bối cảnh đó, nghiên cứu này thảo luận về sự phát triển của phương pháp tiếp cận đảm bảo chất lượng trong cải cách giáo dục đại học và làm thế nào để tiếp tục phát triển phương pháp này và ứng dụng nó trong cải thiện giáo dục đại học. 

Các tác giả đã tiến hành phân tích thực tiễn phát triển đội ngũ học thuật viên hiện nay. Dữ liệu được thu thập từ các tài liệu và phỏng vấn sâu 36 khách thể đến từ 3 trường đại học. 

Kết quả cho thấy việc đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên ở Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, vai trò của cách tiếp cận đảm bảo chất lượng vẫn bị hạn chế. 

Điều này gợi ý rằng cần có sự kiểm duyệt lại các chính sách đảm bảo chất lượng để duy trì các tiêu chuẩn tối thiểu và thúc đẩy cam kết của các cơ sở đào tạo về nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Chi tiết nghiên cứu: 

Pham Thi Huong & Nguyen Huu Cuong. (2020). Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: the Vietnamese case, Quality in Higher Education, 26(3), 262-283

Leave A Comment