Academic Newsletter là bản tin học khoa nội bộ do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia thực hiện. 

Bản tin được phát hành định kỳ tvào thứ sáu tuần thứ hai hàng tháng dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý khoa học và giáo dục đại học cũng như các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn có liên quan đến khoa học và giáo dục đại học. 

Mục đích của bản tin là nhằm cung cấp các thông tin cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình nghiên cứu và quản lý khoa học, xu hướng xuất bản trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, bản tin cũng sẽ cung cấp cho bạn đọc các tóm tắt, giới thiệu các công bố chất lượng của các tác giả người Việt, cũng như các công cụ hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học.

Với Academic Newsletter, EdLab Asia mong muốn đóng góp một phần nhỏ cho quá trình hội nhập quốc tế của khoa học và giáo dục đại học Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN