HÀNH VI HỐI LỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FIF TẠI VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC XÃ HỘI VỀ THAM NHŨNG TẠI NƯỚC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUỐC GIA SỞ TẠI

Mới đây, các tác giả Vương Thị Thảo Bình (Đại học Ngoại Thương Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (Viện Phát triển Bền Vững – Đại học Kinh tế Quốc dân) và Phan Tuấn Ngọc (Duke University) đã có công bố với tiêu đề Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam đăng trên tạp chí Multinational Business Review (Q1 Scopus, Citescore 3.3, SSCI indexed)

Dựa trên lý thuyết thể chế định hướng xã hội học (sociology-driven institutional theory) và các quan điểm tổ chức học tập (organizational learning), mục đích của nghiên cứu này là để xem xét các chuẩn mực xã hội về tham nhũng ở nước chủ đầu tư và ở nước thu hút đầu tư (nước sở tại) ảnh hưởng như thế nào đến hành vi hối lộ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIFs). Nghiên cứu cũng điều tra các yếu tố điều tiết sự ảnh hưởng từ các chuẩn mực này như việc có sử dụng giám đốc doanh nghiệp là người dân sở tại (lãnh đạo địa phương), thời gian vận hành tại Việt Nam, sự tham gia vào Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và kiểm soát các biến đặc điểm khác như quy mô, lĩnh vực, các yếu tố liên quan đến năm khảo sát (2010-2018), khu vực công nghiệp,… 

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIFs) tại Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018 cùng với Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perceptions Index – CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI). Các tác giả đã sử dụng phép hồi quy bình phương nhỏ nhất để kiểm tra các giả thuyết.

Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy các chuẩn mực xã hội về tham nhũng ở cả nước chủ đầu tư và các nước sở tại đều ảnh hưởng đến hành vi hối lộ của các doanh nghiệp, nhưng tác động của chúng được điều chỉnh bởi các nhóm yếu tố khác nhau. Cụ thể, việc sử dụng lãnh đạo địa phương làm gia tăng mức độ tác động của chuẩn mực xã hội về tham nhũng của nước chủ đầu tư đối với các khoản chi hối lộ của doanh nghiệp. 

Ngược lại, mối quan hệ giữa các chuẩn mực về tham nhũng của nước sở tại và khoản chi hối lộ của doanh nghiệp sẽ giảm đi nếu có lãnh đạo địa phương và mạnh hơn nếu nước chủ đầu tư của FIF thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Từ đó các tác giả cũng để xuất những hàm ý thực tiễn. Do việc sử dụng các lãnh đạo địa phương làm giảm tác động từ các chuẩn mực của quốc gia chủ đầu tư đến các tập đoàn đa quốc gia, nên cần có biện pháp học tập mạnh mẽ hơn và đánh giá thường xuyên các chính sách và thực tiễn của trụ sở chính để đảm bảo chi nhánh ở nước ngoài tuân thủ. 

Đối với các nhà hoạch định chính sách, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng tham nhũng ở quốc gia sở tại đóng một vai trò không nhỏ trong việc hình thành hành vi hối lộ của các doanh nghiệp.

Chi tiết nghiên cứu

Vuong T.T Binh, Nguyen V. Thang & Phan T. Ngoc (2020). Social norms, organizational learning and bribes in emerging economies: a study of foreign invested firms in Vietnam“, Multinational Business Review

Leave A Comment