HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỈ MỤC NATURE

Chỉ mục Nature (Nature Index) là một cơ sở dữ liệu về các tác giả khoa học và các tổ chức nghiên cứu liên kết. Nó được tổng hợp bởi nhà xuất bản Nature Research từ những đóng góp của các tác giả khoa học trong những bài báo được đăng trên 82 tạp chí khoa học tự nhiên chất lượng cao, được chọn lọc bởi một nhóm các nhà nghiên cứu khách quan.

Chỉ mục Nature phản ánh thực trạng xuất bản nghiên cứu ở cấp độ từng tổ chức nghiên cứu và cấp độ quốc gia; vì vậy, nó được xem là một dấu hiệu cho hiệu suất nghiên cứu chất lượng cao và hợp tác trong nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu. Số liệu trong Chỉ mục Nature được cập nhật thường xuyên, và bạn có thể truy cập số liệu trong vòng 12 tháng trở lại đây tại trang web natureindex.com qua một giấy phép Creative Commons. 

Các thông số trong Chỉ mục Nature

Có hai thông số quan trọng trong Chỉ mục Nature: chỉ số Count và chỉ số Share. Với chỉ số Count, mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hay mỗi tổ chức nghiên cứu được cộng 1 điểm cho mỗi bài báo có sự đóng góp của tác giả đến từ quốc gia hoặc tổ chức đấy, bất kể bài báo đấy có bao nhiêu tác giả. Điều này có nghĩa rằng một bài báo có thể được tính trong chỉ số Count của nhiều quốc gia hoặc tổ chức.

Để xác định phần đóng góp của một quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức nghiên cứu trong mỗi bài báo, và để đảm bảo mỗi tác giả chỉ được tính một lần, Chỉ mục Nature còn sử dụng thông số Share, một con số thập phân để phản ánh phần đóng góp của mỗi tác giả trong một bài báo cụ thể. Mỗi bài báo sẽ tương đương với chỉ số Share là 1 được chia đều cho từng tác giả, với giả định là mỗi tác giả đóng góp một phần bằng nhau. Ví dụ, một bài báo có 10 tác giả thì mỗi tác giả sẽ được hưởng chỉ số Share là 0,1. Đối với các tác giả có liên kết với nhiều hơn một tổ chức thì chỉ số Share của họ sẽ được chia đều giữa các tổ chức mà tác giả đó có liên kết. Qua đó, chỉ số Share của một tổ chức nghiên cứu đối với mỗi bài đăng sẽ được tính bằng tổng chỉ số Share của các tác giả trong bài đăng đó mà có liên kết với tổ chức này. Chỉ số Share của một quốc gia cũng được tính tương tự như vậy, mặc dù có khúc mắc là một số tổ chức nghiên cứu có đặt cơ sở tại nước ngoài; nghiên cứu từ các cơ sở này sẽ được tính vào chỉ số Share của nước sở tại.

Sử dụng trang natureindex.com

Trên trang natureindex.com, người dùng có thể tìm kiếm số liệu của các nước hoặc các tổ chức cụ thể và lập nên các báo cáo của riêng mình, được xếp thứ tự theo chỉ số Count hoặc chỉ số Share.

Mỗi kết quả sẽ mang lại một bản “lý lịch” của một quốc gia hoặc tổ chức cụ thể, trong đó có liệt kê các bài báo gần đây của quốc gia hoặc tổ chức đó. Từ đó, bạn có thể “đào sâu” hơn nữa: bạn có thể tìm bài báo dựa trên tạp chí hay dựa trên lĩnh vực, chủ đề nghiên cứu. Ngoài ra, các trang “lý lịch” còn liệt kê những đối tác thân cận của quốc gia hoặc tổ chức, cũng như mối quan hệ của họ với các tổ chức khác. Người dùng còn có thể theo dõi hiệu suất của một tổ chức qua một khoảng thời gian nhất định, tạo ra những chỉ số riêng cho mình và xuất dữ liệu dưới dạng bảng tính.

Xếp hạng đầu ra nghiên cứu các cơ sở ở Việt Nam theo thông số Share

Bảng thống kê Chỉ mục Nature thường niên

Bảng thống kê Chỉ mục Nature thường niên là một bảng xếp hạng các quốc gia và tổ chức nghiên cứu dựa trên hiệu suất nghiên cứu của họ. Bảng thống kê này được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Chỉ số Nature trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019 cả trên cấp độ quốc gia lẫn cấp độ từng tổ chức nghiên cứu.

Với mỗi lĩnh vực khoa học tự nhiên nằm trong phạm vi của Chỉ mục Nature, Bảng thống kê thường niên cung cấp hai bảng xếp hạng cho cả các nước lẫn các tổ chức nghiên cứu. Thứ nhất là một bảng xếp hạng thông thường xếp theo chỉ số Share năm 2019 của các quốc gia/tổ chức từ cao đến thấp. Thứ hai là bảng xếp hạng các quốc gia/tổ chức phát triển nhanh nhất dựa trên sự chênh lệch của chỉ số Share điều chỉnh giữa 2015 và 2019. (Sở dĩ tồn tại chỉ số Share điều chỉnh là để phản ánh những chênh lệch nhỏ qua các năm trong tổng số bài báo xuất hiện trên các tạp chí được tính trong Chỉ mục Nature, được tính bằng cách nhân chỉ số Share thuần với tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa số bài báo trong một năm cụ thể và số bài báo trong năm 2019.)

Hoàng Nam dịch

Nguồn: Nature. (April 29, 2020). A guide to the Nature Index. Nature.

Leave A Comment