KIẾN GIẢI MỘT SỐ HIỂU NHẦM VỀ TẠP CHÍ SUSTAINABILITY, MDPI

Quý đồng nghiệp thân mến,

Sustainability, thuộc Nhà xuất bản MDPI, ra đời năm 2009, là một tạp chí học thuật quốc tế, đa ngành với các công bố khoa học trong chủ đề sự phát triển bền vững về môi trường, văn hóa, kinh tế, giáo dục và xã hội. Tạp chí khoa học này được chỉ mục trong danh sách SCIE (Science Citation Index Expanded)  SSCI (Social Sciences Citation Index) của danh mục ISI (Web of Science), trong danh mục Scopus và thuộc nhóm Q2 theo phân loại của SCImago dựa trên dữ liệu của Scopus.

Tạp chí có mô hình hoạt động theo xu hướng mới, bao gồm các đặc điểm như: phản biện và xuất bản nhanh, xuất bản nhiều bài báo trong một năm, thu phí xuất bản, truy cập mở …. Vì là mô hình mới nên tạp chí Sustainability cũng như nhiều tạp chí khác theo mô hình này không tránh khỏi những hiểu nhầm trong và ngoài giới học thuật.

Trong ấn phẩm này, chúng tôi xin được kiến giải các hiểu nhầm chính về Tạp chí Sustainability nói riêng cũng như các Tạp chí theo mô hình tương tự nói chung.

Download PDF

                                                          

Leave A Comment