News

HỘI THẢO “KẾT QUẢ CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRÊN DANH MỤC SCOPUS CỦA VIỆT NAM: TỔNG QUAN VÀ HÀM Ý”

Ngày 17/12/2020, hội thảo “Kết quả công bố thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trên danh mục Scopus của Việt Nam: Tổng quan và hàm ý” đã diễn ra dưới sự phối hợp của trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) thuộc trường Đại học Phenikaa cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia.