Nghiên cứu Khoa học giáo dục Việt Nam 1991-2019: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus

Quý đồng nghiệp thân mến,

Trong những năm qua, hệ thống giáo dục, đào tạo ở nước ta đã có nhiều đổi mới quan trọng. Xác định rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch đổi mới, mà tiêu biểu có thể kể đến Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020, Luật Giáo dục Đại học 2012 và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018, Luật Giáo dục 2019, Nghị quyết 14-NQ/TW về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020, Ban hành chương trình Giáo dục phổ thông tổng thế mới năm 2018 và việc áp dụng mô hình một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Từ phía các cơ sở giáo dục, cộng đồng, cũng không khó khăn để kể ra những nỗ lực đổi mới giáo dục của các cơ sở giáo dục, từ trường đại học cho đến phổ thông, và thậm chí của các nhóm cá nhân đã và đang diễn ra trên khắp cả nước.

Một lực lượng không thể thiếu cũng tham gia vào quá trình đổi mới này, đó là giới nghiên cứu về khoa học giáo dục.

Mặc dù vậy, cho đến nay, vẫn chưa có công trình nào báo cáo, tổng kết đầy đủ về kết quả nghiên cứu trong lĩnh khoa học giáo dục của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Nhóm nghiên cứu Đổi mới giáo dục Reduvation – nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Trường Đại học Thành Đô và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia thực hiện báo cáo “Nghiên cứu Khoa học giáo dục Việt Nam 1991-2019: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus” với mong muốn phần nào lấp đầy “khoảng trống” kể trên.

Xem và download tại đây

Leave A Comment