Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Bộ GD&ĐT mới đây đã ban hành thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giảng viên cao cấp (hạng I – mã số V.07.01.01) cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ đào tạo và tiêu chuẩn chuyên môn như: có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn; chủ trì biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo; tác giả của ít nhất 06 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí có mã số ISSN. Giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Giảng viên chính (hạng II – mã số V.07.01.02) cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ đào tạo và tiêu chuẩn chuyên môn như: có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; chủ trì thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn; chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo; tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí có mã số ISBN. Giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Giảng viên (hạng III – mã số V.07.01.03) cần có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và trợ giảng (hạng III – mã số V.07.01.23) cần có bằng đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy. Giảng viên (hạng III) và trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm nay.

Leave A Comment