SỨC KHỎE HAY BẢO MẬT? MỘT MÔ HÌNH ĐÁNH ĐỔI CÁC RỦI RO TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TRUY VẾT COVID-19

tin cậy để truyền thông các thông tin về y tế cộng đồng và nâng cao phòng ngừa. Tuy vậy, để vận hành bình thường, các ứng dụng này yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin nhạy cảm, dấy lên các lo ngại về việc bảo mật dữ liệu, hay dữ liệu bị sử dụng sai mục đích và sử dụng như một công cụ giám sát xã hội.

Tranh: Raag R/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Hai tác giả Trần Công Đức và Nguyễn Công Tín đã thực hiện một nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nhận thức về nguy cơ sức khỏe và nhận thức về nguy cơ vi phạm bảo mật đối với quyết định và hành vi sử dụng các ứng dụng truy vết. Kết quả của nhóm tác giả đến từ Đại học Tôn Đức Thắng được công bố trên tạp chí Technology in Society (Q1 Scopus, CiteScore = 4.2, Impact Factor = 4.192). với tựa đề “Health vs. privacy? The risk-risk tradeoff in using COVID-19 contact-tracing apps”. 

Các phát hiện thông qua phân tích PLS-SEM và fsQCA cho thấy rằng người dùng tham gia vào việc đánh đổi rủi ro về quyền riêng tư-rủi ro sức khỏe khi đánh giá và quyết định sử dụng các ứng dụng. Những cá nhân có nhận thức về rủi ro sức khỏe cao và nhận thức về rủi ro bảo mật thấp có xu hướng sử dụng các ứng dụng truy vết nhiềuu hơn. Những cá nhân có nhận thức cao về cả hai loại rủi ro này thì phải đối mặt với băn khoăn giữa việc đánh đổi một trong hai rủi ro để đưa ra quyết định. Tuổi tác cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đó, trong đó những người lớn tuổi hơn có xu hướng không muốn sử dụng hay chia sẻ các thông tin cá nhân lên ứng dụng đó. 

Từ các kết quả của nghiên cứu, nhóm tác giả kêu gọi một giải pháp quản lý cân bằng hơn để giảm thiểu tình trạng đánh đổi tiến thoái lưỡng nan này.

Chi tiết nghiên cứu: Tran, C. D., & Nguyen, T. T. (2021). Health vs. privacy? The risk-risk tradeoff in using COVID-19 contact-tracing appsTechnology in Society67, 101755.

Leave A Comment