THÔNG TƯ SỐ 45/2020/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư bao gồm các quy định chung; quy định về công tác chuẩn bị xét tặng giải thưởng, quy định về quy trình, tiêu chí đánh giá và xét tặng giải thưởng; quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm; quy định về tổ chức thực hiện và các văn bản liên quan tới Giải thưởng.

Giảng viên trẻ tham gia giải thưởng là giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ xét giải thưởng. Công trình tham dự phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 05 người; công trình đã được nghiệm thu và được công bố hoặc ứng dụng thực tiễn trong ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác.

Đề tài của sinh viên tham gia xét giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 05 người, do tối đa 02 người hướng dẫn (01 người hướng dẫn chính); sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét giải thưởng; đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên; không phải là khoá luận, đồ án tốt nghiệp.

Các hồ sơ hợp lệ phải nộp trước ngày 30 tháng 6 của năm tổ chức. Thời gian đánh giá, xét giải vòng sơ khảo, vòng chung khảo, công bố và trao Giải thưởng phải tiến hành trước ngày 15 tháng 12 của năm tổ chức.

Các công trình và đề tài đạt giải nhất sẽ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các công trình và đề tài đại giải Nhì được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các công trình đạt giải ba và giải khuyến khích được tặng Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đề tài đạt giải ba và giải khuyến khích được tặng Giấy khen của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tặng Bằng khen cho các cơ sở giáo dục đại học thuộc danh sách 15 cơ sở giáo dục đại học có điểm trung bình cộng cao nhất tính theo hệ số của công trình đạt giải nhất (hệ số là 10) và giải nhì (hệ số là 5) sẽ được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và tặng Bằng khen cho 01 đơn vị tiêu biểu thuộc cơ sở giáo dục đại học tham gia Giải thưởng thuộc danh sách 20 cơ sở giáo dục đại học có điểm trung bình cộng cao nhất. 

Giảng viên trẻ có công trình đạt giải nhất, giải nhì sẽ được xét ưu tiên tham gia chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; có công trình đạt từ giải ba trở lên được miễn giảm giờ nghiên cứu khoa học và được ưu tiên trong quá trình xét thi đua và khen thưởng tại cơ sở giáo dục đại học vào năm tiến hành Giải thưởng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Leave A Comment